Giá trị

2017-02-12 11:37:54

- Chuyên nghiệp
- Có khả năng phối hợp trong công việc
- Tận tâm chu toàn bổn phận
- Phát triển bền vững