Văn phòng Luật sư Hiếu và Cộng sự cung cấp đầy đủ các dịch vụ về luật dưới hình thức hợp đồng dịch vụ pháp lý. Chúng tôi phục vụ trong tất cả các lĩnh vực nhưng đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực sau:
  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự.
  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự hoặc trong các vụ án hành chính
  • Tư vấn pháp lý về tài sản gia đình và tranh chấp thừa kế.
  • Tư vấn pháp luật trong tất cả các lĩnh vực: Như hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng.
  • Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác: Như giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.
  • Đại diện ngoài tố tụng: đại diện cho khách hàng để giải quyết các công việc có liên quan theo nội dung được ghi trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.